bài tập thiết kế và lập trình website
  • Lượt xem: 1.45K
  • Tải xuống: 96
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 31/05/2021

Mô Tả

Chúng tôi biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hành học phần Thiết kế và Lập trình Web với mục đích:  Cung cấp nguồn tài liệu hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy học phần.  Hỗ trợ sinh viên học tập học phần một cách hiệu quả. Tài liệu được phân bố làm 4 chương: Chương 1 - Ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language): Trình bày các dạng bài tập để sinh viên hình thành kỹ năng thiết kết trang Web với các thẻ HTML. Các bài tập đi theo cấu trúc của một Website để sinh viên có cái nhìn tổng quan về quá trình thiết kế một Website. Chương 2 - Ngôn ngữ CSS (Cascading Style Sheets): Áp dụng ngôn ngữ CSS vào việc định dạng các bài tập ở Chương 1. Giúp sinh viên sử dụng được ngôn ngữ CSS để định dạng trang Web. Chương 3 - Ngôn ngữ JAVASCRIPT: Trình bày một số bài tập có sử dụng ngôn ngữ Javascript để điều khiển một số hành vi của trang. Chương 4 - Ngôn ngữ ASP.NET: Hệ thống các bài tập tổng hợp các trang trong quá trình thiết kế trên HTML được chuyển qua ASP.NET và phát triển ....